Generalforsamling 2018 referat

Referat - ordinær generalforsamling Herning Husflid

Onsdag den 21. marts 2018, Museumsgade 32  

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse og godkendelse af
    a) formandens beretning
    b) skolelederens beretning
3. Aflæggelse og godkendelse af årsregnskabet for
    a) foreningen v/kassereren
    b) folkeoplysningen v/skolelederen
4. Drøftelse af
    a) foreningens arbejde det kommende år
    b) folkeoplysningens virksomhed det kommende år
5. Indkomne forslag fra medlemmerne
6. Forslag fra bestyrelsen, herunder fastsættelse af kontingent og brugerbetaling
7. Valg af
    a) 3 bestyrelsesmedlemmer
    b) 2 suppleanter
    c) 1 revisor
    d) 1 revisorsuppleant
8. Eventuelt

Formanden bød velkommen, og inden start på dagsordenen sang vi "Den blå Anemone".

Ad 1. Valg af dirigent
Gunnar Christensen blev foreslået og valgt. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og gav ordet til formanden.

Ad 2a. Formandens beretning
Efter sidste års heftige aktivitet i forhold til flytning er vi nu stort set på plads med det hele. Der er kommet lydisolering op med stor formindskelse af lydgener. Det har været nødvendigt at indkøbe nyt IT til kontoret - printer og pc.
To drejebænke har fået påmonteret frekvensomformer.
Samlede flytteomkostninger beløber sig til ca. 180.000 kr. Det er et højt beløb, men forhåbentlig synes alle, det har været det værd.
Vi har pt. 179 medlemmer plus 6 passive medlemmer og 6 annoncører.
Aktiviteter uden for huset har stort set været de sædvanlige: Grøn dag for børnehaver, Søndagsfrokost på museet, husflidsmesse på DHE i Skjern, og HaveOasen. Derudover har to bestyrelsesmedlemmer været til Landsmøde i FORA.
Årets udstilling i marts havde ikke det forventede antal besøgende (300), men det hele forløb godt, og det var en fin udstilling med et tilfredsstillende overskud.
Der har været afholdt 4 bestyrelsesmøder, 2 holdledermøder og 4 møder i udstillingsudvalget.
I løbet af året er vores skoleleder stoppet, og der skal findes en ny løsning.
Bodil har deltaget i møder i husrådet, og samarbejdet med de øvrige foreninger i Historiens Hus er nok vores største udfordring de kommende år.
Næste år forventes deltagelse i de sædvanlige arrangementer. Bemærk, at der i år er mulighed for salg på vores stand til husflidsfestivallen i Skjern.

Ad 2b. Skolelederens beretning
Som følge af den manglende skoleleder er Grethe Mulvad midlertidig stedfortræder, indtil en ny løsning findes. Der var lagt et godt kursusprogram, men afvikling og meget praktik i forbindelse med administration gav udfordringer.
Kun et par af de planlagte kurser måtte aflyses.
Der er pt. tre medlemmer af kursusudvalget, og det vil være optimalt med endnu en "hånd" til planlægning osv.
Et par kurser har været uden for huset - af hensyn til underviser og dennes materialer. Der opfordres til at støtte op om de arrangerede kurser - uanset stedet.

Ad 3. Aflæggelse og godkendelse af årsregnskab
Kasserer Poul Erik Møller gennemgik regnskabet og forklarede diverse poster.
Derudover gjorde han opmærksom på en ny persondatalov, der træder i kraft ultimo maj. Betyder nye regler for opbevaring af medlemmernes personlige oplysninger. Mere info kommer senere.
Spørgsmål om de nævnte fonde: Det drejer sig om FORA og husflidsfondet.
Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.
Grethe Mulvad gennemgik regnskabet for kursusvirksomheden og besvarede spørgsmål. Bemærkede det manglende tilskud fra kommunen, som skyldes den måde, undervisere er blevet aflønnet på. Det var ukendt for det nye udvalg men ændres fremover.
Regnskabet blev godkendt.

Ad 4. Foreningens arbejde og budget og folkeoplysningens virksomhed og budget for det kommende år
Foreningens arbejde fortsætter til efteråret, og der budgetteres med standardindtægter og -udgifter. Der bliver ikke bogført yderligere flytteomkostninger.
Folkeoplysningens budget er på linje med forrige år.
Begge blev godkendt.

Ad 5. Indkomne forslag fra medlemmerne
Ingen forslag var indkommet.

Ad 6. Forslag fra bestyrelsen
Kassereren fremlagde bestyrelsens forslag til kontingent og brugerbetaling, der blev vedtaget:
Uændret medlemskab og brugerbetaling på henholdsvis 100 kr. og 200 kr. og 150 kr. ekstra for drejere.

Ad 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, revisor og revisorsuppleant
Følgende blev foreslået og valgt til bestyrelsen: Maj-Britt Madsen, Hanne Bonnesen, Grethe Mulvad Larsen, Bodil M. Pedersen.
Som suppleanter blev foreslået og valgt: Lars Hjorth og Hanne Christensen.
Revisor, Carsten B. Christiansen, blev genvalgt.
Revisorsuppleant, Carlo Nørtoft, blev genvalgt.

Ad 8. Eventuelt
Bodil nævnte et besøg fra kommunen om generelle forhold.
Opfordrede til at alle hjælper med at holde trapperne rene!
Dirigenten afsluttede med en tak for god ro og orden, og formanden takkede dirigenten for styring af mødet.
Der blev afsluttet med endnu en sang - Barndommens Land.

Herning, marts 2018,
referent Maj-Britt Madsen

Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig som følger:
Formand: Knud Erik Krøjgaard
Næstformand: Bodil M. Pedersen
Kasserer: Poul Erik Møller
Sekretær: Maj-Britt Madsen
Medlem: Finn Christensen
Hanne Bonnesen
Grethe Mulvad Larsen
Suppleanter: Lars Hjorth og Hanne Christensen

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT


Herning Husflid
Museumsgade 32
7400 Herning

Telefon: 20 25 31 39

Mail: k.e.kroejgaard@mail.dk

Telefontid: Bedst hverdage mellem 17.00 og 21.30 samt weekend.

Formand: Knud Erik Krøjgaard

Medlem af Fora